صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2420
عنوان مطلب درباره مباحث کنگره دوم حزب کمونيست ايران مصاحبه با کمونيست
اوريژينال کمونيست شماره هاى ٢٦، ٢٧ و ٢٩
تاريخ 13650915 - 19851215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى COM26-27.VNF
انجام شده 20030101 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2003-01-01