صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2440
عنوان مطلب باز هم درباره شورا
اوريژينال بسوى سوسياليسم دوره دوم - شماره ٣ - مهرماه ١٣٦٨
تاريخ انتشار داخلى: زمستان ١٣٦٥ انتشار علنى مهر ١٣٦٨ ب.س. ٣
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى shora2.vnf
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود - ترجمه رفيق يوسف محمد
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040228 تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق يوسف محمد
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2004-02-28