صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2450
عنوان مطلب قطعنامه درباره تشکل هاى توده اى طبقه کارگر -
شورا، مجمع عمومى و سنديکا - مصوب پلنوم دهم
اوريژينال کمونيست شماره ٣٥ - دى ١٣٦٦ K35
مجموعه آثار جلد ٦ صفحات ١٥٩ تا ١٦٦
تاريخ 19871115 - 13660815
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى shora3.vnf
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2003-03-15