صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2460
عنوان مطلب تشکل هاى توده اى طبقه کارگر - مصاحبه با نشريه کمونيست ٣٧
اوريژينال کمونيست ٣٧ (مجموعه آثار جلد ٦ صفحات ١٦٧ تا ١٨٨)
تاريخ 19880315 - 13661215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى shora4.vnf
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2003-03-15