صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2470
عنوان مطلب سند پايه کمپين بين المللى اول کودکان
اوريژينال فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق ثريا شهابى
تاريخ 13770822 - 19991113
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق ثريا شهابى
متن انگليسى منتشر شده در سايت اول کودکان
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20021231 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021231 تنظيم و انتشار متن انگليسى 20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
قدم بعدى - بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-03-23