صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2540
عنوان مطلب تحولات اروپاى شرقى و چشم اندازهاى سوسياليسم کارگرى
اوريژينال KarEm01 - کارگر امروز شماره ١
تاريخ 13690215 - 19900515
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود
فايل word سوئدى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20030718 - تنظيم و انتشار html فارسى
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20040325 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود
20040423 - تنظيم و انتشار متن سوئدى ترجمه رفيق ناصر شيشه‌گر
قدم بعدى - اوريژينال تهيه و اسکن شود.
- مقابله شود


Last updated: 2004-04-23