صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2550
عنوان مطلب درباره مباحثات کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران - مصاحبه با ايسکرا
اوريژينال ايسکرا شماره ٦، ٨ خرداد ١٣٧٧ - ٢٩ مه ١٩٩٨
تاريخ 13770308 - 19980529
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى 2550fa.vnf
انجام شده 20031112 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-11-12