صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2570
عنوان مطلب خداحافظ رفيق
اوريژينال مجموعه اسناد در رابطه با استعفاها، حزب کمونيست کارگرى ايران
تاريخ 13780131 - 19990420
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق شهلا دانشفر
انجام شده 20030510 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با اصل مقابله شود
- لينک ها به اسناد مورد اشاره تکميل و فعال شود


Last updated: 2003-05-10