صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2620
عنوان مطلب اطلاعيه اعلام موجوديت حزب کمونيست کارگرى - ٣٠ نوامبر ١٩٩١
اوريژينال 2620.jpg اسکن شده از روى اصل نامه
تاريخ 13700808 - 19911130
فايل پايه 2620fa
انجام شده 20030404 - تايپ و تنظيم فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030409 - تنظيم و انتشار متن ترکى - ترجمه رفيق سياوش آذرى
قدم بعدى


Last updated: 2003-04-09