صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2630
عنوان مطلب در حاشيه اظهارات رفيق مهتدى در مورد جدايى ما از حزب
اوريژينال K63z2 - ضميمه شماره ٢ کمونيست شماره ٦٣ - آبان ١٣٧٠
تاريخ 13700725 - 19911017
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 2630fa.vnf
انجام شده 20030418 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى


Last updated: 2003-04-18