صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2690
عنوان مطلب پيرامون بيانيه تهاجم رژيم عراق و وظايف ما
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٣ - سوم آبان ١٣٥٩ - صفحه ١٩ تا ٢٢ - BSa03
تاريخ 13590803 - 19801025
فايل پايه 2690fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030815 - تايپ و تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20031107 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى از روى جزوه دانشجويان هوادار در بريتانيا - ارسالى رفيق فريده آرمان
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-11-07