صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2750
عنوان مطلب مسائل گرهى در تحليل شکست پرولتاريا در شوروى - يک مناظره درون حزبى
اوريژينال مارکسيسم و مساله شوروى - بولتن نظرات و مباحثات شماره ٢ - صفحه ١ تا ٤٩ - BSbZ2
تاريخ 13650815 - 19861115
فايل پايه 2750.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20031214 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-12-14