صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2760
عنوان مطلب گامهاى عملى در راه ايجاد حزب کمونيست ايران
اوريژينال کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست شماره ٤ - KK04
تاريخ 13610515 - 19820815
فايل پايه فايل واژه نگار 2760fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20031009 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بخش هاى خوانده نشده در متن تکميل شود. (صفحه ٢٧ کارگر کمونيست ٤)
- مقابله شود.


Last updated: 2003-10-09