صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2780
عنوان مطلب نکاتى درباره وظائف تبليغى کمونيستها در قبال جنبش انقلابى خلق کرد
اوريژينال کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست شماره ٧ - KK07
تاريخ 13620210 - 19830430
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق مريم طاهرى 2780fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20031018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-10-18