صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2790
عنوان مطلب جنگ حزب دمکرات با کومه‌له و اعلام آتش بس يکجانبه
بخشى از جلسه ٢٦ دسامبر ٢٠٠١ پالتاک در اتاق "با منصور حکمت"
اوريژينال نوار صدا - پياده شده توسط رفيق ايرج فرزاد
تاريخ 13801005 - 20011226
فايل پايه 2790fa.vnf دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
انجام شده 20040306 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد. تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - فايل صدا تهيه و به صفحه متصل شود.


Last updated: 2004-03-06