صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2800
عنوان مطلب وظائف و دورنماى "کمونيست" - سرمقاله شماره ٢
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ٢ - K02
تاريخ 13620820 - 19831111
فايل پايه 2800fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20031013 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-10-13