Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

برنامه عمل دفتر سياسى حزب کمونيست ايران


فراکسيون کمونيسم کارگرى رئوس برنامه عمل خود را در قالب "طرح عمومى براى فعاليت حزب کمونيست ايران" به پلنوم هجدهم کميته مرکزى حزب ارائه داد. برنامه عمل دفتر سياسى برمبناى اين طرح تهيه گرديده است.
2
با توجه به اينکه حزب کمونيست ايران بايد: - بطور قطع از سابقه و تاريخچه چپ راديکال روشنفکرى و ناسيونال رفرميستى ايران جدا شود و سياستها و روشهاى فعاليت خود را بر سنت مبارزه سوسياليستى کارگرى و اصول فعاليت کمونيستى و انترناسيوناليستى طبقه کارگر متکى نمايد،
4
- تماما از قالب يک جريان فرقه‌اى بيرون بيايد و به پرچمدار و ظرف اعتراض اجتماعى طبقه کارگر و به يک حزب مؤثر در صحنه اجتماعى و سياسى تبديل گرديده و مشخصا بتواند در اوضاع و احوال سياسى دوره خود و در فعل و انفعال نيروهاى مادى اجتماعى تاثير بگذارد،
5
- بعنوان يک جريان انترناسيوناليست جاى خود را در مرکز تلاشهاى بين‌المللى براى سازماندهى و اتحاد کل طبقه کارگر جهانى و در رأس حرکت براى تعريف و اتخاذ يک استراتژى جهانى براى سوسياليسم کارگرى پيدا کند،
6
- خود را براى ايفاى نقش تعيين کننده در اوضاع سياسى ايران و در عروج جنبش کارگرى در ايران آماده کند و بعنوان نيروى قادر به تکان دادن و هدايت توده‌هاى کارگر در ايران قد علم کند،
7
- بعنوان مدافع انديشه انقلاب اجتماعى طبقه کارگر و مدافع با اتوريته تئورى مارکسيسم ظاهر شود - استوارى تاکنونى نظرات ما هم اکنون ما را در موقعيت مناسبى براى پيش افتادن در يک تعرض جديد مارکسيسم به بنيادهاى جامعه سرمايه دارى و نظريات توجيه‌گر اين نظام قرار داده است،
8
- با توجه به نفوذ عميقش در جامعه کردستان، بعنوان نيروى اصلى در تعيين سرنوشت سياسى توده‌هاى مردم کرد نقش بازى کرده و آماده باشد تا با توجه به خصلت متحول اوضاع در ايران و منطقه با قاطعيت و سرعت عمل در هر تلاقى سياسى آشکار، طبقه کارگر و توده زحمتکشان را بعنوان نيروى فائقه در کردستان به ميدان بکشد و رهبرى کند،
9
- سنتهاى فعاليت عملى، مناسبات درونى، و بافت افراد تشکيل دهنده خود را با اهداف و مضمون فعاليت حزب و جايگاه اجتماعى اى که جستجو ميکند انطباق دهد.
10
دفتر سياسى حزب وظايف عملى زير را در دستور کار خود قرار ميدهد:
11

در زمينه رهبرى حزب

١- ابراز وجود رهبرى حزب کمونيست ايران بعنوان يک مرجع صاحب نظر مارکسيستى و يک قطب سياسى معتبر و با نفوذ.
13
٢- دخيل شدن مستقيم رهبرى حزب در امر وحدت جنبش سوسياليستى کارگرى در مقياس بين المللى و در مقابله با موانع نظرى و عملى اين وحدت.
14
٣- تمرکز رهبرى حزب روى فعاليتهاى با محتوا و مؤثر از نظر سياسى و عملى و اجتناب از هر نوع تشکيلات‌دارى و خرده‌کارى.
15
٤- اتخاذ روشهاى کمونيستى و اجتماعى رهبرى. رهبرى تشکيلات حزب بعنوان بخش و تابعى از رهبرى جنبش در مقياس اجتماعى.
16
٥- اعمال رهبرى باز و متکى بر آگاهى و آمادگى کادرها و فعالين حزب.
17

در زمينه فعاليت هاى تبليغى و ترويجى

١- کنار گذاشتن تبليغ و ترويج به مثابه فرقه و قرار گرفتن در متن مبارزه براى تغيير افکار و انديشه‌ها در مقياس وسيع در جامعه. اتخاذ روشهاى مؤثر و کلاسيک تبليغ و ترويج. کنار گذاشتن تبليغ و ترويج فرمايشى و کميته‌اى و ارائه نظرات و انتقادات کمونيستى به زبان زنده و توسط انسانهاى با هويت واقعى. انتشار کتب اساسى و نشريات عامه فهم و پرتيراژ. توليد برنامه‌هاى زنده راديويى. استفاده از اشکال و روشهاى تبليغ متناسب با تکامل کنونى وسائل نشر افکار و ذهنيت بالغ و پيچيده انسان امروز. مواجهه با گرايشات فکرى اصلى و پرنفوذ در جامعه بورژوايى.
19
٢- آژيتاسيون زنده براى سوسياليسم و اتحاد کارگران. دخالت در گره‌گاههاى فکرى جامعه و مشغله‌هاى توده‌هاى وسيع. بيان نقد کمونيستى بعنوان پاسخ معتبر به مسائل واقعى توده مردم.
20
٣- استفاده کامل از امکانات واقعى و روتين جامعه براى نشر افکار. ايجاد شبکه‌هاى مناسب براى نشر کتب و روزنامه‌ها در مقياس وسيع.
21

در زمينه سازماندهى کارگران در ايران

١- اتکاء جدى به قدرت خودسازماندهى توده کارگران و وجود شبکه‌هاى محافل کارگرى.
23
٢- ظاهر شدن بعنوان مرجع هدايت کارگران در برخورد به معضلات واقعى زندگى و مبارزه کارگرى.
24
٣- استفاده فعال از راديو در فرصت باقى مانده براى طرح ايده‌هاى اساسى حزب و سوسياليسم کارگرى و بردن يک آموزش عميق در مورد سوسياليسم و اتحاد و تحزب به ميان کارگران. شناساندن حزب و شخصيتهاى حزبى به کارگران. انتقال اسناد پايه به محافل کارگرى.
25
٤- ايجاد شبکه حرفه‌اى براى حفظ تماس و رساندن کتب و نشريات و نوار به محافل کارگرى در ايران. حفظ تماس دائمى با محافل کارگرى در ايران.
26
٥- فعاليت متمرکز براى تقويت جنبش مجامع عمومى.
27
٦- برخورد فعال به گرايشات پرنفوذ در ميان کارگران.
28
٧- تماس جدى با کارگران پرنفوذ در داخل ايران و سوق دادن آنها به سمت کار با حزب.
29
٨- ورود به عرصه کار قانونى.
30
٩- کار با رهبران کارگرى و کارگران تبعيدى در خارج کشور. تبديل حزب کمونيست ايران و سازمانهاى جانبى آن به کانون متصل کننده و هدايت کننده اين رفقا.
31

فعاليت حزب در کردستان

چهارچوب اصلى فعاليت ما در جزوه کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در کردستان بيان شده است. اين طرح بايد عملى بشود. بطور خلاصه نکات زير را تاکيد ميکنيم: ١- تبديل کومه‌له به حزب اعتراض اقتصادى و سياسى کارگر در کردستان.
34
٢- حفظ قدرت عمل و يا در بدترين شرايط پتانسيل عمل نظامى در کردستان. حفظ خصلت مسلح حزب در کردستان. ايجاد آمادگى براى گسترش سريع مبارزه مسلحانه چنانچه شرايط اين امر را ايجاب کند.
35
٣- ايجاد يک سازمان کارگرى حزبى در ميان کارگران کردستان. موازين عملى اين سازماندهى ميتواند با توجه به سياست عمومى ما براى سازماندهى کارگرى با توجه به شرايط خاص کردستان تعريف شود.
36
٤- ورود به عرصه کار قانونى.
37
٥- تلاش براى هدايت تحرک توده‌اى در شهرها و تنگ کردن فضاى سياسى کردستان براى جمهورى اسلامى.
38
٦- سازماندهى غيرحزبى و نيمه قانونى کارگران کردستان، اتحاديه و شورا.
39
٧- حفظ و تحکيم موقعيت کومه‌له در جنبش رفع ستم ملى در برابر احزاب بورژوايى در کردستان.
40
٨- سازماندهى و تدارک براى توزيع منظم نشريات در کردستان ايران. تدارک براى شرايط از دست رفتن امکانات راديويى.
41
٩- تجديد سازمان اردوگاه‌ها و تبديل آنها از محل زندگى ناگزير رفقاى حزبى به محل ماموريت آنها.
42
١٠- تجديد سازمان نيروى نظامى کومه‌له با اتکاء به موازين تعريف شده و کادرها و فعالين از نظر فکرى و جسمى آماده (مصوبات کنگره ششم در باره کار نظامى بايد مبنا قرار بگيرد).
43
١١- تعريف موازين کار نظامى و شرکت در عمليات‌هاى رزمى بر مبناى يک سنت کمونيستى. محدود کردن دوره فعاليت نظامى بطور کلى و دوره شرکت در عمليات رزمى تعرضى بطور اخص.
44
١٢- شکل دادن به يک رهبرى مارکسيست و از نظر اجتماعى با اتوريته در راس کومه‌له.
45
١٣- حل و فصل مسائل زيستى و انسانى ناشى از محدود نگرى سنت ناسيوناليست مبارزه مسلحانه. سازماندهى جدى در امر اعزام. حل مساله پناهندگان کومه‌له. تامين امنيت زيستى و محيط متعارف اجتماعى براى همه رفقاى درگير در مبارزه حزب در کردستان و خانواده‌هاى آنها. کسب امکان اقامت و اوراق معتبر هويتى از کشورهاى مناسب براى همه رفقاى تشکيلات کردستان. اعزام جدى کودکان و بستگان غير تشکيلاتى رفقاى مأمور در تشکيلات علنى حزب در کردستان به کشورهاى مناسب. بسيج کل نيرو و امکانات حزب کمونيست براى تخفيف جدى اين مساله.
46
١٤- يکپارچه کردن تشکيلات زير رهبرى حرکت کمونيستى کارگرى.
47
١٥- برگزارى کنگره هفتم کومه‌له و اعلام رئوس سياستهاى کومه‌له براى دوره آتى.
48

فعاليت در خارج کشور

١- ايجاد يک سازمان حزبى منضبط پر کار و اجتماعى با تکيه بر آماده‌ترين رفقاى حزبى در خارج کشور.
50
٢- تماس مستقيم و دخالتگرانه با جنبش کارگرى در خارج ايران. تقويت سوسياليسم راديکال کارگرى در اين جنبشها.
51
٣- ارائه آلترناتيو به معضلات جنبش کارگرى در خارج ايران در قبال مسائل گرهى. شرکت جانبدارانه در جنبشهاى توده‌اى و کارگرى و حرکتهاى راديکال براى ايجاد اتحادهاى کارگرى.
52
٤- قرار گرفتن در راس مبارزه براى بسيج راديکال پناهندگان و مهاجرين محروم. دخالت جدى در سرنوشت فدراسيون شوراهاى پناهندگان ايرانى.
53
٥- ايجاد نهادها و موسسات ضرورى براى بالا بردن پوشش تبليغاتى حزب کمونيست ايران و نفوذ آن بر فکر و حرکت توده‌هاى وسيع اعم از ايرانى و غير ايرانى.
54
٦- ايجاد موسسات انتفاعى براى تامين مالى حزب.
55
٧- افزايش جدى حجم توزيع مستقيم نشريات و ادبيات حزب توسط حوزه‌هاى حزبى.
56
٨- حمايت فعال از نشريه کارگر امروز.
57
٩- بالا بردن ظرفيت آکسيونى حزب کمونيست در خارج کشور.
58

ارگانها و نشريات حزبى

١- حذف هر نوع سوبسيد به نشريات حزبى. انتفاعى کردن نشريات حزب.
60
٢- محدود کردن نشريات حزب به ارگان کميته مرکزى (کمونيست) و نشريه پيام. حذف اکتبر، پيشرو و غيره.
61
٣- ...
62
٤- تبديل کمونيست به ارگان مستقيم کميته مرکزى براى چاپ نظرات رسمى دفتر سياسى. حذف وظايف خبرى کمونيست.
63
٥- تشکيل يک سازمان انتشارات حرفه‌اى براى نشر و توزيع کتب. جزوات و نشريات (از جمله کتب رفقاى حزبى).
64
٦- انتشار يک بولتن خبرى فشرده و رايگان (يا با قيمت نازل) براى نشر اخبارى که بدست حزب کمونيست ايران ميرسد. ارجاع امر ارائه تفصيلى اخبار به راديوهاى حزبى و نشريات پيرامونى حزب.
65

سازمان مرکزى

...

مناسبات درون حزبى

١- تحکيم انضباط حزبى.
69
٢- بالا بردن سطح انتظار از کيفيت فعاليت اعضاء و کادرهاى حزب.
70
٣- اعمال بازرسى در سطوح مختلف بعنوان يک امر روتين و مهم تشکيلات.
71
٤- بالا بردن حرمت فردى و برسميت شناسى شخصيت فعالين حزب کمونيست. جلوگيرى از هرنوع دخالت اخلاقى در زندگى خصوصى افراد. برسميت شناسى تعلقات عاطفى، خانوادگى و مشکلات اجتماعى رفقاى حزبى.
72
٥- مبارزه اثباتى با برخورد نابرابر به رفقاى زن.
73
٦- دخيل کردن رفقاى حزبى در تدقيق جهت‌گيرى‌ها و سياستهاى عمومى حزب قبل از تصويب رسمى توسط رهبرى.
74
٧- مبارزه با محفليسم و وادار کردن و امکان دادن گرايشات مخالف سياستهاى رسمى براى بيان رسمى و مدون اختلافات خود.
75
٨- تحکيم اعتماد رفقاى حزبى به برقرارى اصول کمونيستى در مناسبات درونى حزب کمونيست.
76

اقدامات ويژه

١- تهيه طرح برنامه حزب کمونيست براى کنگره چهارم.
78
٢- سازماندهى کنگره هفتم کومه‌له.
79
٣- تماس منظم با گروههاى اپوزيسيون ايرانى براى مبادله اخبار و اطلاعات.
80
٤- تمرکز ارتباطات کارگرى بين المللى زير نظر مستقيم رهبرى حزب و حضور در کنگره‌ها و نشستهاى کارگرى در سطح بين‌المللى.
81
٥- ...
82
٦- انتشار بيانيه حقوق زنان.

* * *کمونيست شماره ٥٩ - مهرماه ١٣٦٩

m-hekmat.com #2900fa.html