صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2940
عنوان مطلب توضيح به پلنوم بيستم پيرامون تصميم به کناره گيرى از حزب
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ٦٣ - K63
تاريخ 13700715 - 19911015
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7Tozihat-PL20-FV.vnf 2940fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030903 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود


Last updated: 2003-09-03