صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2950
عنوان مطلب درباره اين شماره کمونيست - شماره ٦٣
تحولات مهم حزب کمونيست ايران
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ٦٣ - K63
تاريخ 13700715 - 19911015
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7Edit63-FV.vnf - 2950fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030902 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود
- لينک به اسناد مورد اشاره فعال شود.


Last updated: 2003-09-02