صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2970
عنوان مطلب اين حزب شماست! - سخنرانى در جلسه عمومى پرسش و پاسخ - اکتبر ١٩٩٩
اوريژينال نوار صدا دريافت شده از رفيق سيما بهارى
تاريخ 13780715 - 19991015
فايل پايه Audio
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
قدم بعدى 20030510 - تاريخ صحيح ثبت شد.
- پياده شود


Last updated: 2003-05-10