صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3020
عنوان مطلب در رابطه با نوشته رفيق بهمن شفيق
تحت عنوان "سند شماره ١، تزهايى درباره يک بين الملل کمونيستى"
اوريژينال مجموعه اسناد در رابطه با استعفاها، حزب کمونيست کارگرى ايران
تاريخ 13771228 - 19990319
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق شهلا دانشفر
انجام شده 20030510 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با اصل مقابله شود


Last updated: 2003-05-10