صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3030
عنوان مطلب از منظر اژدها - نامه اول در مورد مطلب بهمن
اوريژينال مجموعه اسناد در رابطه با استعفاها، حزب کمونيست کارگرى ايران
تاريخ 13780118 - 19990407
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق شهلا دانشفر
انجام شده 20030510 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با اصل مقابله شود


Last updated: 2003-05-10