Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

به کميته ها و فعالين حزب در خارج کشور

درباره نحوه برخورد به اطلاعيه هاى رفقاى مستعفى


0
تاريخ: ٢٢ آوريل ١٩٩٩
شماره: ١١٦
ابلاغ توسط دفتر مرکزى


رفقاى عزيز

طبيعى است که رفقاى مستعفى پس از خروج از حزب اطلاعيه علنى بدهند و خروج خود از حزب را اعلام کنند. همينطور ميتوان انتظار داشت که اين اطلاعيه‌ها، که براى توضيح و توجيه ترک يک حزب سوسياليستى نوشته ميشوند، تصوير چندان مثبتى از حزب و فعاليت و مناسباتش به خوانندگان خود ندهند. قطعا رفقايى در کشورهاى مختلف درمقام پاسخگويى به اين اطلاعيه‌ها برخواهند آمد. در اين نوشته لازم ميدانم ملاحظات دفتر سياسى و اصولى را که بنظر ما بايد در جريان پاسخگويى اکيدا مد نظر باشد به اطلاعتان برسانم.
6
١- تحريک نبايد شد. پاسخهاى رفقا بايد محکم در عين حال فوق العاده متين باشد. توجه کنيد ما براى بازار مخالفين و ناراضيان از حزب و گروههاى سياسى حاشيه‌اى در خارج نمى‌نويسيم، ما براى توده وسيع مردم فهيمى مينويسيم که ميخواهند از دل اين نوشته‌ها بفهمند چه شده است و ما چه ميگوئيم. کسانى که با دلسوزى ميپرسند که آيا حزب در اين ميان صدمه اى خواهد ديد. خطاب به مردم بنويسيد و نه به مخالفان. پاسخها بايد انسانهاى منصف و سياسى‌اى را که براى فعاليت حزب ارزش قائلند مطمئن کند که اين استعفاها خللى در ايفاى نقش حزب بوجود نمياورد. در ضمن يادآورى ميکنم که براى بخش اعظم اين مردم، اين واقعه اساسا واقعه مهمى محسوب نميشود و تاثيرى در مناسباتشان با حزب ندارد.
7
٢- مساله را بزرگتر از آنچه هست نکنيد. تصور نکنيد که حال با اين اطلاعيه‌هاى علنى ما زير فشار و حملات عجيبى قرار گرفته‌ايم. روزى نيست که در نشريات فارسى محلى و کم تيراژ کشورهاى مختلف چرندى راجع به ما نگويند. خيلى از اينها را ما حتى خبر نميشويم. اينها بايد در محل پاسخ بگيرد. اما واقعه، و فرد اطلاعيه دهنده نبايد توسط ما بزرگ شود. در عين حال رفقا نبايد تحت عنوان پاسخگويى، اتهامى که به ما زده شده است را دوباره نقل کنند. مردم شعور دارند و ميدانند کسى که از يک صفى ميبرد پرخاش ميکند و اگر برخورد متين، کوتاه و اطمينان دهنده ما را ببينند بسادگى حقانيت حزب را تشخيص ميدهند.
8
٣- نوشته هر مخالفى را بپاى خودش بنويسيد و گناه جمعى مستعفيون ندانيد. رفيق بهرام رحمانى که براى مثال با يک نوشته متين و موقر و سياسى جدايى خود را اعلام کرده است، مسئوليتى در قبال نوشته زننده ليلا دانش ندارد. دقت کنيد حق و حرمت هيچ رفيقى در اين شرايط زير پا گذاشته نشود.
9
٤- ما ميخواهيم اين استعفاها را هرچه زودتر پشت سر بگذاريم و کارمان را بکنيم. هر کس به حزب کمونيست کارگرى ناحق بگويد، پاسخ ميگيرد، اما قصد نداريم اين را به مشغله تشکيلات تبديل کنيم.
10
٥- لطف کنيد اطلاعيه‌هاى شخصى خود را قبل از چاپ جهت کنترل آن از جنبه‌هاى فوق الذکر در اختيار کميته‌هاى حزبى کشور خود بگذاريد.


دستتان را ميفشارم
از طرف دفتر سياسى
دبير کميته مرکزى
منصور حکمت
٢٢ آوريل ١٩٩٩


m-hekmat.com #3040fa.html