Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

به اعضا و فعالين حزب کمونيست کارگرى ايران

موضوع: استعفاى رفيق رضا مقدم از حزب


رفقا گرامى

بدنبال استعفاى رفيق مجيد محمدى، امروز استعفاى رفيق رضا مقدم را از حزب دريافت کرديم. متن استعفاى رفيق همانطور که در ضميمه اين نامه ميبينيد، شامل هيچ توضيحى نيست. در يک گفتگوى تلفنى با من رفيق رضا اظهار کرد که در اعلام علنى استعفاى خود توضيحات لازم را خواهد داد. استنباطات گنگى مبنى بر نارضايتى رفيق رضا از مسائل يا سياستهايى در حزب از چندى پيش وجود داشته است. اما اين نارضايتى تا امروز در هيچ نوشته يا سخنرانى يا نشست حزبى‌اى بطور مشخص بيان نشده است و لاجرم ما هم در اين لحظه تبيين و توضيح بيشترى در مورد علل کناره گيرى رفيق رضا مقدم نداريم.
4
روشن است که براى همه ما اين جدايى ها ناگوار است. بخصوص وقتى کسانى که حزب را ترک ميکنند رفقايى با سابقه و دخيل در سرنوشت تاکنونى حزب بوده‌اند. حتما دست اندازها و تکانهايى در راهمان هست. اميدواريم و سعى ميکنيم اين تاثيرات زودگذر باشد و کمترين اخلال را در کار و فعاليت روتين حزب ايجاد کند. ترديد دارم که دامنه اين مسائل چنان باشد که کارى زمين بماند و طرحى دستخوش تجديد نظر بشود. اصولى بر روش برخورد ما ناظر است که از آنها عدول نخواهيم کرد. ما اين رفقا را با احترام و محبت بدرقه ميکنيم. با ابعاد مساله، هرچه باشد بطور ابژکتيو، در يک فضاى خونسرد و سياسى روبرو خواهيم شد. اگر سوال و ابهامى هست پاسخ خواهيم داد، و تلاش ميکنيم اين رويدادها کوچکترين وقفه‌اى در روند رو به رشد و خوشبينانه‌اى که حزب در آن قرار دارد، ايجاد نکند.
5
دنياى سياست و مبارزه اجتماعى براى همه جا دارد. حق همه است که به شيوه‌اى که خود مايلند و براى اهدافى که خود پيشاروى خود ميگذارند تلاش کنند. رابطه آينده ما با اين رفقا را دقيقا همين، يعنى جايگاهشان در صحنه مبارزه اجتماعى تعيين خواهد کرد.
6
لازم به تذکر است که در چند روز اخير، قبل از استعفاى رفيق مجيد محمدى، به دنبال نوشته‌هاى انتقادى‌اى از رفيق بهمن شفيق، جدل قلمى‌اى در درون کميته مرکزى جريان داشته است. عده‌اى زيادى از رفقاى کميته مرکزى اظهار نظر کرده‌اند (اساسا در پاسخ رفيق بهمن). هرچند نه رفيق مجيد و نه رفيق رضا ربطى ميان استعفاى خود با اين مباحثات ذکر نکرده‌اند. اما روشن است که نهايتا، و اکنون بخصوص با کناره‌گيرى اين رفقا، مضمون اين مباحثات بايد جهت اطلاع در اختيار همه رفقاى حزبى قرار بگيرد. آخرين مهلت اظهار نظر رفقاى کميته مرکزى روز ١٥ آوريل است. بعد از آن مهلت، همه مقالات بصورت يک جزوه چاپى براى مطالعه اعضا و فعالين حزب در اختيار کميته‌هاى حزبى قرار خواهد گرفت.
7
رفقا، روشن است که اهميت اين کناره‌گيرى‌ها در ذهن همه يکسان نيست. بايد اجازه و امکان داد هر رفيقى مايل است در مورد اين اتفاقات بپرسد، بداند، بحث کند، قضاوت کند. در همان حال بايد شرايطى پيش آورد که اتلاف انرژى، وقفه و کندى‌اى در پيشرفت فعاليتهاى در دستور حزب بوجود نيايد.

دستتان را ميفشارم

منصور حکمت
دبير کميته مرکزى
٨ آوريل ١٩٩٩
ضميمه: متن استعفاى رفيق رضا مقدم

به کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

بدينوسيله به اطلاع مى رسانم حزب کمونيست کارگرى ايران را ترک مى کنم.

رضا مقدم
هشتم آوريل

رونوشت: به اعضا


مجموعه اسناد در رابطه با استعفاها، حزب کمونيست کارگرى ايران

m-hekmat.com #3050fa.html