Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

به اعضا و فعالين

در مورد استعفاى رفيق رضا مقدم از حزب


رفقاى عزيز،

با آرزوى موفقيت
2
ميخواهم در اين نامه نکاتى را در ارتباط با استعفاهاى اخير رفقا رضا و مجيد و آزاد مختصرا برحسب گزارش به اطلاعتان برسانم.
3
در اين فاصله رفقاى مختلف به دفعات با رفقا، بويژه رفيق رضا مقدم صحبت کرده‌اند. از دفتر سياسى رفقا حميد تقوايى، اصغر کريمى و من جداگانه با رفيق رضا به تفصيل حرف زده‌ايم. من مشخصا از جانب خودم، دفتر سياسى و حزب دوبار در گفتگو با رفيق رضا علل استعفا او را جويا شده‌ام. از او خواسته‌ام در اين اقدام خود تجديد نظر کند و اگر اختلافاتى دارد در کانالهاى تشکيلاتى مطرح کند. و بالاخره آخر وقت امشب، ١٠ آوريل، پس از گفتگو با رفيق رضا مقدم نامه‌اى رسمى عينا با همين مضمون براى او فرستاده‌ام. (متن نامه ضميمه است)
4
برخورد اصولى و رفيقانه به رفقاى مستعفى يک جزء مهم کار ماست. اما جزء مهمتر، تضمين اين است که فعاليت حزب، شادابى حزب، نقشه عمل‌هاى حزب از اين رويداد که برخلاف ميل همه ما رخ داده است، کوچکترين لطمه‌اى نخورد. طبيعى است که اين واقعه براى مدتى در مرکز توجه رفقا قرار بگيرد. از آن قابل انتظار‌تر اينست که چند صباحى با همهمه و هياهو در خارج حزب روبرو بشويم. اما حزب کمونيست کارگرى با استوارى و اعتماد به نفس اين واقعه را بسرعت پشت سر ميگذارد.
5
از نظر حقوقى کناره‌گيرى از حزب امرى داوطلبانه است. به اين معنى که هر کس ميتواند بطور يک جانبه عضويت خود را فسخ اعلام کند و نياز به تائيد و پذيرش آن توسط مرجعى نيست. به اين اعتبار از نظر حقوقى نه دفتر سياسى و نه کميته مرکزى کارى جز ثبت اين کناره‌گيرى‌ها و اعلام آن به حزب نميتوانند انجام بدهند. کارى که ما ميتوانيم انجام بدهيم اين است که مادام که اين رفقا استعفاى خود را در سطح علنى اعلام نکرده‌اند، و البته براى مدت معقولى، موضوع استعفاى رفقا را براى دادن فرجه تجديد نظر به آنها، باز نگاهداريم. و اين تصميم فعلى دفتر سياسى است.
6
دست همگى تان را ميفشارم

زنده باد حزب
منصور حکمت
دبير کميته مرکزى
١٠ آوريل ١٩٩٩ضميمه:


رفيق عزيزم رضا مقدم

نامه شما مبنى بر ترک حزب براستى براى همه رفقاى حزب غير منتظره و ناگوار بوده است. روشن است که کناره‌گيرى از حزب کاملا داوطلبانه است و کميته مرکزى از نظر حقوقى چاره‌اى جز قبول خواست شما ندارد. اما از نظر سياسى، همانطور که رفقاى ديگر و من چند بار شفاها با شما در ميان گذاشته‌ايم، خواست دفتر سياسى، کميته مرکزى و حزب کمونيست کارگرى بطور کلى اينست که استعفاى خود را معلق کنيد و موارد اختلاف خود را در پلنوم کميته مرکزى بيان کنيد. اين روش بنظر ما اصولى‌تر و از هر نظر قابل قبول‌تر است.

منتظر پاسخ مثبت شما هستم

دبير کميته مرکزى
منصور حکمت
١٠ آوريل ١٩٩٩
مجموعه اسناد در رابطه با استعفاها، حزب کمونيست کارگرى ايران

m-hekmat.com #3060fa.html