صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3070
عنوان مطلب اطلاعيه درباره کناره گيرى رفيق رضا مقدم از حزب کمونيست کارگرى ايران
اوريژينال مجموعه اسناد در رابطه با استعفاها، حزب کمونيست کارگرى ايران
تاريخ 13780123 - 19990412
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق شهلا دانشفر
انجام شده 20030510 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با اصل مقابله شود


Last updated: 2003-05-10