صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3080
عنوان مطلب استراتژى ما در جنبش کردستان - قطعنامه مصوب کنگره ششم کومه‌له
اوريژينال کمونيست شماره ٤١ K41
تاريخ 13670415 - 19880715
فايل پايه فايل واژه نگار - تايپ و ارسال شده توسط رفيق کيوان جاويد - 3080fa.vnf
انجام شده 20030511 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20030825 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-08-25