صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3120
عنوان مطلب ايسکرا ميپرسد: درباره عضويت، اطلاعيه‌هاى شخصى اعضا، پشتوانه مالى و نشريات مجانى حزب
اوريژينال انترناسيونال، نشريه حزب کمونيست کارگرى ايران، شماره ٢٧، تير ١٣٧٧
تاريخ 13770415 - 19980715
فايل پايه 3120fa.vnf
انجام شده 20040224 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2004-02-24