صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3140
عنوان مطلب اسلام و اسلام زدايى
اوريژينال "نگاه" نشريه کانون پژوهشى نگاه، دفتر اول، ژانويه ١٩٩٩
انترناسيونال، شماره ٢٨ - اسفند ١٣٧٧
تاريخ 13771215 - 19990315
فايل پايه 3140fa.vnf
انجام شده 20040306 - تنظيم و انتشار html فارسى
20040712 - تنظيم و انتشار html انگليسى ترجمه رفقا مريم نمازى و فريبر پويا
قدم بعدى


Last updated: 2004-07-12