Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

دعوت به کنفرانس فراکسيون کمونيسم کارگرى
١٤ تا ١٩ سپتامبر ١٩٩١

به اعضاى فراکسيون


2
رفيق عزيز فريده آرمان
3
بدينوسيله از شما دعوت ميشود تا در کنفرانس فراکسيون کمونيسم کارگرى که در روزهاى ١٤ تا ١٩ سپتامبر در سوئد برگزار ميشود شرکت کنيد. همانطور که قبلا اشاره شده بود لازم است شرکت کنندگان براى بحث حول موضوعات در دستور آمادگى کافى داشته باشند و حتى المقدور نوشته کتبى‌اى براى ارائه به کنفرانس درباره حداقل يکى از موضوعات مورد بحث همراه داشته باشند.
4
چنانچه شرکت در کنفرانس به هر دليل براى شما مقدور نيست در اسرع وقت به من اطلاع بدهيد.
5
لازم است براى اطلاع از جزئيات نحوه حضور در محل کنفرانس و ترتيبات ديگر در هفته قبل از شروع جلسات تلفنى با ما در تماس باشيد.
6
کليه مخارج کنفرانس توسط شرکت کنندگان تقبل ميشود و مخارج اياب و ذهاب ميان رفقا سرشکن ميشود. بعنوان يک تخمين کلى هر رفيق شرکت کننده بايد معادل ٨٠٠ تا ١٢٠٠ کرون سوئد براى پرداخت به صندوق کنفرانس داشته باشد.
7
تاريخ و محل کنفرانس محرمانه است و نبايد با کسى در اين مورد صحبت شود.


با درود
منصور حکمت
٥ر٨ ر١٩٩١m-hekmat.com #3240fa.html