Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

رفيق فريده آرمان که کپى اين کاريکاتور را برايمان فرستاده اند در يک يادداشت کوتاه اين توضيحات را هم اضافه کرده‌اند:

"نادر اين را در جلسه امنيتى در تاريخ اکتبر ١٩٨٩ در حين جلسه کشيد و به من داد. آن زمان من نامه اى براى کميته مرکزى در مورد امنيت نوشته بودم و اين جلسه بعد از ترور غلام بود."


m-hekmat.com #3270fa.html