Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

به رفقاى فراکسيون کمونيسم کارگرى

(همه رفقاى حزبى ميتوانند مطالعه کنند)


2
ضميمه: فرم پرسشنامه

3
رفقاى عزيز، با درود و آرزوى موفقيت
4
از مقطع تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى تا امروز عده زيادى از رفقا به اين فراکسيون پيوسته‌اند. متاسفانه بخصوص تا آنجا که به رفقاى مقيم خارج کشور مربوط ميشود فراکسيون تا امروز سر و سامان درستى نداشته است. ديالوگ و همفکرى خاصى در بين رفقاى فراکسيون وجود نداشته است و نقشه عمل مشترکى را دنبال نکرده‌ايم. بعلاوه هنوز ليست رفقايى که در فراکسيون ثبت نام کرده‌اند را با توجه به کارشان در اين دوره بازبينى نکرده‌ايم. در اين نامه توجه رفقا را به اقداماتى که قرار است براى منظم کردن و جدى کردن کار فراکسيون انجام بشود جلب ميکنم.
5
١- اولين اقدام رسيدن به ليست درستى از اعضاى فراکسيون است. اين امر در تشکيلات کردستان کمابيش انجام شده. قطعنامه فراکسيون در قبال برخورد عملى تشکيلات به موقعيت جنگى توسط تعداد معينى از رفقا امضاء شده و اين ليست جديد اعضاء فراکسيون را تشکيل ميدهند (رفقايى که متن کامل قطعنامه را نديده‌اند ميتوانند به کميته تشکيلاتى‌شان مراجعه کنند). بعلاوه رفيق رحمان حسين زاده بعنوان مسئول امور فراکسيون در بخش علنى کومه‌له در کردستان از نزديک با رفقاى فراکسيون در تماس است. اما در خارج کشور وضعيت هنوز نامشخص است. در ميان رفقايى که رسما تعلق خود را به فراکسيون اعلام کرده‌اند کسانى هستند که معلوم است در مقطع ثبت نام تحت تأثير فضاى عمومى آن زمان فکر‌نشده و دنباله‌روانه به فراکسيون پيوسته‌اند و در اين فاصله اظهارنظرهاى رسمى آنها، عملکرد تشکيلاتى آنها و برخوردهاى آنها فاصله جدى‌اى ميان آنها با خط مشى مورد نظر ما در فراکسيون نشان ميدهد. رفقاى ديگرى عليرغم عضويت در فراکسيون، آنطور که از گزارشات هيأت بازرسى خارج کشور برميآيد، کارنامه پراتيکى مناسبى نداشته‌اند. برخى ديگر از رفقا هستند که احتمالا با توجه به سير اوضاع در دوره اخير خواهان آنند که از فراکسيون جدا بشوند ولى هنوز اين تمايل خود را رسما به ما اطلاع نداده‌اند. رفقايى هم هستند که در کردستان به فراکسيون پيوسته‌اند و سپس اعزام شده‌اند. به هر حال، اولين اقدام لازم رسيدن به ليست معتبرى از اعضاء فراکسيون است که بتواند مبناى فعل و انفعالات بعدى‌اى باشد که پائين‌تر به آن ميپردازم.
6
٢- اقدام بعدى تشکيل يک جمع براى سرپرستى امور فراکسيون در خارج کشور است. فعال شدن و هم جهت عمل کردن فراکسيون وجود يک چنين جمعى را ايجاب ميکند.
7
٣- قدم بعدى يک گردهمايى، سمينار، از نمايندگان رفقاى فراکسيون براى بحث و تبادل نظر در مورد يک سلسله مسائل مهم و مبرم سياسى و تشکيلاتى است. ميشود اميد داشت که با اين سمينار فراکسيون ديگر بطور جدى روى غلطک بيافتد و بصورت يک نيروى پيشرو و هدفمند در داخل حزب نقش بازى کند. (در مورد سمينار فراکسيون پايين‌تر توضيح ميدهم).
8
پرسشنامه:
9
با توجه به اين نکات لازم است رفقايى که براى فراکسيون کمونيسم کارگرى ثبت نام کرده‌اند و امروز مقيم خارج کشور هستند فرم ضميمه را در مورد رابطه‌شان با فراکسيون و عملکرد سياسى و تشکيلاتى‌شان در دوره اخير پر کنند و در اسرع وقت براى من بفرستند تا با توجه به اظهار نظر خودشان و گزارشات تشکيلاتى موجود از کار رفقا ليستى از اعضاى رسمى فراکسيون تهيه شود. بر مبناى اين ليست براى انتخابات شرکت کنندگان در سمينار فراکسيون اقدام ميکنيم.
10
رفقايى که از فراکسيون کناره‌گيرى ميکنند (در مربع کنار جمله مربوطه ضربدر ميزنند) طبعا لازم نيست بقيه فرم را پر کنند. اما براى حذف نامشان از ليستهاى موجود لطفا حتما فرم را براى ما بفرستند. رفقايى را که پاسخشان تا ٤ هفته پس از تاريخ ارسال اين نامه بدست ما نرسد از فراکسيون مستعفى بحساب ميآوريم.
11
سؤال مربوط به ارزيابى کار خودتان براى اين است که شناخت بهترى از فعاليت شما، مشغله‌ها و مشکلات فعاليتتان داشته باشيم. بر مبناى اين پاسخ و گزارشات تشکيلاتى ليست رفقايى که در فراکسيون ابقاء ميشوند تهيه ميشود و به اطلاع رفقا ميرسد.
12
سمينار فراکسيون:
13
١- سمينار فراکسيون طبعا با توجه به مشکلات فنى و بويژه مالى نميتواند بزرگ باشد و به هر حال بايد نوعى انتخابات ميان رفقا صورت بگيرد. ترتيبات لازم را وقتى ليست نهايى اعضاء فراکسيون معلوم شد اعلام ميکنيم.
14
٢- اگر مشکل پيش بينى نشده‌اى پيدا نشود، اميدواريم بتوانيم سمينار را ظرف چند ماه آينده برگزار کنيم.
15
٣- مخارج سمينار تماما بر عهده خود شرکت کنندگان خواهد بود و خيلى مفيد است اگر رفقاى فراکسيون از هم اکنون در فکر تهيه امکانات باشند. با معلوم شدن ليست، صندوقى براى اين کار بوجود ميآوريم تا کمک‌هاى رفقا به آن واريز شود.
16
٤- دستور پيشنهادى براى سمينار: ١- اوضاع جهانى و آينده مبارزه کمونيستى
٢- دورنماى حزب کمونيست ايران
٣- جايگاه و سياست عملى فراکسيون در حزب کمونيست
٤- ما و کنگره چهارم
21
شرکت‌کنندگان در سمينار قبل از آغاز سمينار متنى از سؤالات و تمهاى اصلى را دريافت خواهند کرد و انتظار ميرود هر رفيق در مورد همه مباحث فکر کرده باشد و در مورد حداقل يکى از مباحث نوشته‌اى براى قرائت در سمينار همراه داشته باشد. جزئيات بعدا به اطلاع رفقا ميرسد. رفقايى که در مورد تم‌ها و دستور سمينار پيشنهاداتى دارند ميتوانند از هم اکنون در نامه‌هاى جداگانه‌اى براى ما بنويسند.


پيروز باشيد،

منصور حکمت
٧ آوريل ١٩٩١
m-hekmat.com #3280fa.html