صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3290
عنوان مطلب گزارش درباره نتايج پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق فريده آرمان ٦ر٦ر٢٠٠٣ (داخلى)
کمونيست شماره ٦٣، مهرماه ١٣٧٠
تاريخ 13700612 - 19910903
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7ple20-FV.vnf 3290fa.vnf
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20030902 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود


Last updated: 2003-09-02