صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3300
عنوان مطلب دعوت به جلسه پرسش و پاسخ پس از اعلام موجوديت رسمى حزب کمونيست کارگرى
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق فريده آرمان ٦ر٦ر٢٠٠٣
تاريخ 13700824 - 19911115
فايل پايه 3300fa.vnf
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20031226 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-12-26