صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3310
عنوان مطلب به کميته اجرايى حزب کمونيست کارگرى - يادآورى موازين دوره انتقالى - در پاسخ به نامه اعتراضى ک.م.حکا
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق فريده آرمان ٦ر٦ر٢٠٠٣
تاريخ 13720727 - 19931019
فايل پايه 3310fa.vnf
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20031226 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-12-26