صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3340
عنوان مطلب فعاليت حزبى در خارج کشور - به اعضاى حزب کمونيست کارگرى ايران
اوريژينال نوشته دريافت شده از رفيق فريده آرمان ٦ر٦ر٢٠٠٣
تاريخ 13710919 - 19921210
فايل پايه 3340fa.vnf
انجام شده 20030613 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20031226 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - اينکه نوشته منصور حکمت است يا نه چک شود.
- مقابله شود


Last updated: 2003-12-27