صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3360
عنوان مطلب ارزيابى از موقعيت حزب دمکرات - قطعنامه مصوب کنگره ششم کومه له
اوريژينال کمونيست شماره ٤١ K41
تاريخ 13670415 - 19880715
فايل پايه فايل واژه نگار - تايپ و ارسال شده توسط رفيق کيوان جاويد - 3360fa.vnf
انجام شده 20030619 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد
20030825 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-08-25