صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3420
عنوان مطلب پيام به مناسبت درگذشت رفيق حکمت کوتانى
اوريژينال Iskra012 - ايسکرا ١٢ - ٩ سپتامبر ١٩٩٨
تاريخ 13770618 - 19980909
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى
انجام شده 20030718 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد.
20030718 - تنظيم و انتشار html فارسى
20030830 - تنظيم و انتشار html عربى (ترجمه ارسالى رفيق فتاح مامند)
قدم بعدى - اوريژينال تهيه و اسکن شود.
- مقابله شود


Last updated: 2003-08-30