صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3440
عنوان مطلب پيامدهاى وقايع شوروى - مصاحبه با کارگر امروز شماره ١٧
اوريژينال KarEm17
تاريخ 13700615 - 19910915
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى
فايل word آلمانى دريافت شده از رفيق مسعود رازى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود
انجام شده 20030718 - عنوان به ليست فارسى آثار اضافه شد.
20030718 - تنظيم و انتشار html فارسى
20030728 - تنظيم و انتشار html آلمانى
20040224 - تنظيم و انتشار html عربى ترجمه رفيق جلال محمد
قدم بعدى - اوريژينال تهيه و اسکن شود.
- مقابله شود
- نام مترجم آلمانى مشخص و قيد شود.


Last updated: 2004-02-24