Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

قرار داخلى درمورد تسهيل
عضويت کارگران در حزب کمونيست ايران

قرار پيشنهادى کميته تشکيلات شهرها به پلنوم پانزدهم کميته مرکزى
(ارديبهشت ١٣٦٨)


2
با توجه به: ١- مباحثات سمينار اول کميته تشکيلات شهرها (ک.ش) در باره عضويت کارگران در حزب کمونيست ايران،
4
٢- نياز مبرم حزب به جذب کارگران و تغيير ترکيب اعضاء حزب به نفع کارگرى شدن هر چه بيشتر بافت حزب،
5
٣- ضرورت تسهيل عضويت کارگران در حزب کمونيست،
6
٤- وجود طيف وسيعى از کارگران مبارز در درون و پيرامون شبکه‌هاى حزبى در شهرهاى ايران که هم اکنون برطبق رهنمودهاى حزب فعاليت ميکنند و خود را متعلق به حزب کمونيست ايران ميدانند،
7
٥- دشوارى‌هائى که برداشت‌هاى سنتى از عضويت و نيز شکل فعاليت تشکيلاتى ما در شهرها بر سر راه عضويت کارگران قرار ميدهد،
8
و نيز نظر به اينکه: ١- در شرايط موجود بخشى از اعضاء واقعى حزب در ميان کارگران عملا از عضويت در حزب و تاثير گذارى بر سياستهاى آن محروم شده‌اند،
10
٢- اعلام و ابلاغ عضويت رسمى کارگران به آنها در موارد زيادى ميتواند متضمن خطرات زائد امنيتى براى آنها و مايه محافظه کارى آنها در مبارزات جارى کارگرى گردد،
11
کميته مرکزى حزب کمونيست ايران تصويب ميکند که:
12
١- طى بيانيه‌اى که توسط صداى حزب کمونيست ايران و نشريه کمونيست منتشر خواهد شد حزب رسما اعلام دارد که رفقاى کارگرى را که در شهرهاى ايران در کنار حزب کمونيست ايران و طبق رهنمودهاى آن فعاليت ميکنند، مستقل از ابلاغ و يا عدم ابلاغ عضويت رسمى به آنها در گذشته و يا در آينده، جزو اعضاى خود ميداند و نسبت به آنها و حقوق آنها به عنوان اعضاء حزب متعهد است. نظرات و آراء اين رفقا در کليه تصميم‌گيرى‌ها و اجلاس‌هاى رسمى حزبى نمايندگان اعضاء و تشکيلاتها ملحوظ خواهد شد. سابقه فعاليت اين رفقا با حزب در هرنوع سازماندهى کميته‌هاى تشکيلاتى در آينده بعنوان سابقه عضويت رسمى اين رفقا در حزب کمونيست ايران بحساب خواهد آمد. ابلاغ رسمى عضويت منوط به بررسى عواقب امنيتى اين ابلاغ براى رفيق مورد نظر خواهد بود.
13
٢- همين موضوع بعنوان بخشى از تبليغات روتين حزب متناوبا تکرار خواهد شد.
14
٣- ک.ش موظف است ليست هرچه جامعترى از رفقائى که به اين ترتيب در صفوف اعضاء رسمى حزب قرار ميگيرند تهيه و به کميته اجرائى حزب (عالى‌ترين مرجع حزبى در هر مقطع) ارائه نمايد. اين ليست از نظر حزب به مثابه ليست اعضاء رسمى حزب در شهرها تلقى ميشود.
15
٤- پيش شرط قرار دادن هر رفيق در اين ليست عبارت است از: - اطلاع حزب از تعهد و تعلق عمومى رفيق به حزب کمونيست ايران.
16
- اطلاع حزب از فعاليت رفيق طبق سياستهاى حزب، اعم از فعاليت در درون حوزه‌ها و شبکه‌هاى حزبى و يا فعاليت مستقل و انفرادى او. با توجه به اوضاع شاق معيشتى و فشار پليسى که بر طبقه کارگر ايران تحميل شده است، شدت و حجم فعاليت رفقا ملاک اصلى نخواهد بود.
18
- اين قرار تنها شامل رفقاى کارگر، اعم از شاغل و بيکار، ميگردد.
19
٥- ک.ش موظف است در هر مورد با توجه به مجموعه ملاحظات فوق به تشخيص خود عضويت اين رفقا را به آنها اعلام نمايد.
20
٦- طرحهاى ترويجى و آموزشى مختلفى، که عمدتا کارگران عضو حزب را مد نظر داشته باشند، بايد براى بالا بردن سطح دانش سياسى و عملى اعضاء حزب به مورد اجرا در آيد.
21
٧- آموزش کافى براى آشنا کردن اعضاء حزب با موازين امنيتى و روشهاى حفظ خود، بايد از طريق ارگانهاى مختلف حزبى به کارگران دوستدار حزب داده شود. بويژه بايد تضمين شود که تلقى حزب از اين رفقا به عنوان اعضاء حزب آنان را با هيچ مخاطره امنيتى روبرو نميسازد و در آرامش خاطر و اعتماد به نفس آنها در مواجهه با پليس سياسى و در درون اعتراضات کارگرى و نيز در آزادى عمل آنها بعنوان رهبران کارگرى خللى وارد نخواهد کرد.
22
٨- ک.ش موظف است که در جهت تحکيم ارتباط متقابل با اين رفقا حداکثر تلاش ممکن را بنمايد و بويژه کميته مرکزى حزب کمونيست را از نظرات اين رفقا درباره جوانب مختلف مبارزه کارگرى و فعاليتهاى حزب کمونيست مطلع سازد.
23
٩- سرپرستى پيشبرد اين قرار با ک.ش است. ک.ش در مورد نحوه تحقق مفاد اين قرار به پلنوم کميته مرکزى حزب و کميته اجرائى (عاليترين ارگان نشسته ک.م در فاصله بين دو پلنوم) پاسخگوست.جلد هفتم مجموعه آثار، صفحات ١٠٥ تا ١٠٨

m-hekmat.com #3460fa.html