صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3480
عنوان مطلب اطلاعيه پايانى پلنوم هجدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
اوريژينال کمونيست شماره ٥٩، مهرماه ١٣٦٩ K59
تاريخ 13690615 - 19900915
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7-Plenum18-FV.vnf 3480fa.vnf
انجام شده 20030903 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود


Last updated: 2003-09-03