صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3490
عنوان مطلب نامه به يکى از رفقاى فعال در تشکيلات شهرهاى حزب کمونيست ايران
اوريژينال جلد هفتم مجموعه آثار صفحات ١٤٣ تا ١٤٧
تاريخ 13680513 - 19890802
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7-Qahrlet-FV.vnf 3490fa.vnf
انجام شده 20030903 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود


Last updated: 2003-09-03