صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3500
عنوان مطلب حزب کمونيست در آستان ششمين سال - گفتگو با راديو صداى حزب کمونيست ايران
اوريژينال کمونيست شماره ٥٣، شهريور ١٣٦٨ K53
تاريخ 13680611 - 19890902
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7Salgard-FV.vnf 3500fa.vnf
انجام شده 20030903 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود. صفحات ١٤٩ تا ١٥٦


Last updated: 2003-09-03