صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3530
عنوان مطلب تسليت به اسد و نسان عزيز به مناسبت درگذشت رفيق کاله
اوريژينال نامه به رفقا اسد و نسان نودينيان
تاريخ 13760420 - 19970711
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسد نودينيان 3530fa.vnf
انجام شده 20030924 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2003-09-24