صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3540
عنوان مطلب ملاحظاتى بر سند جمعبندى از بحث ارزيابى ٥ ماه جنگ ما و حزب دمکرات
اوريژينال اين نوشته قبلا هيچوقت منتشر نشده است. اصل نوشته، يک نوشته دستخطى و نزد رفيق ايرج فرزاد است.
تاريخ 13640527 - 19850818
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد 3540fa.vnf
انجام شده 20031009 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى ـ اصل سند اسکن و منتشر شود.
ـ تکليف کلمات خوانده نشده روشن شود.
- مقابله شود.


Last updated: 2003-10-09