صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3550
عنوان مطلب خانم ابتهاج، شناسنامه من هم مهر نشده است
اوريژينال با امضاى ‌"مانو سارويان" در سايت ديدگاه منتشر شده است.
تاريخ 13790515 - 20000815
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق بهرام سروش ebtehaj.vnf  3550fa.vnf
انجام شده 20031107 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - اوريژينال تهيه شود.


Last updated: 2003-11-07