صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3560
عنوان مطلب عضويت در حزب کمونيست کارگرى - مصاحبه با ايسکرا
اوريژينال ايسکرا شماره ٧، ٢٢ خرداد ١٣٧٧ - ١٢ ژوئن ١٩٩٨
تاريخ 13770322 - 19980612
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى 3560fa.vnf
انجام شده 20031120 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-11-20