صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3595
عنوان مطلب مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار اول) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ژانويه ٢٠٠٠
اوريژينال فايلهاى صداى سايت راديو انترناسيونال
تاريخ 13781015 - 20000115
فايل پايه
انجام شده 20040912 - به ليست آثار اضافه شد. تبديل به فورمت rm و smil
قدم بعدى مطلب بشکل نوشته منتشر شود.


Last updated: 2004-09-12