صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3600
عنوان مطلب مبانى کمونيسم کارگرى (سمينار دوم) - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
اوريژينال نوار آرشيو انجمن مارکس لندن
تاريخ 13791015 - 20010115
فايل پايه
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد. تبديل به فورمت rm و smil
قدم بعدى مطلب بشکل نوشته منتشر شود.


Last updated: 2004-08-14