صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3610
عنوان مطلب سخنرانى در کنفرانس آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران
اوريژينال نوار ويدئو
تاريخ Aban 1378 - Nov 1999
فايل پايه صدا از روى ويدئوى منتشر شده روى اينترنت برداشته شده است.
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد. تبديل به فورمت rm و smil
قدم بعدى مطلب بشکل نوشته منتشر شود.
تاريخ دقيق مشخص شود.


Last updated: 2004-08-14